ความคืบหน้าของโครงการการประชุมชี้แจงรูปแบบทางเลือกของโครงการ (เพิ่มเติม)