ความคืบหน้าของโครงการการประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) วันที่ 16 ถึง 20 กันยายน 2559