ความคืบหน้าของโครงการการประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)