แนะนำโครงการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

  • ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษก และถนนบรมราชชนนี
  • ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรบนโครงข่ายทางหลวงชนบทต่อเชื่อม ถนนนครอินทร์-ศาลายา
  • รองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและนครปฐม
  • ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ