กิจกรรมโครงการการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนา ครั้งที่ 1)