ข่าวและกิจกรรมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2)