เอกสารเผยแพร่การประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)