ข่าวสารและกิจกรรมการประชุมหารือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)