แนะนำโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 79 ง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เนื่องจากพื้นที่โครงการมีแหล่งโบราณสถานอยู่ในระยะห่าง 2 กิโลเมตร จำนวน 4 แห่ง คือ วัดละมุนใน วัดพระเงิน วัดสิงห์ และวัดโบสถ์บน ซึ่งทั้งหมดเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติ โครงการจึงต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีประเด็นหัวข้อการศึกษา ดังนี้  • รายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาโครงการ
  • สภาพแวดล้อมและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
  • แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม