ติดต่อ-สอบถามกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท
สำนักก่อสร้างสะพาน กลุ่มโครงสร้างพิเศษ
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :0 2551 5509
โทรสาร: 0 2551 5525